Algemene voorwaarden

Onze praktijk is specialist in orthodontie. Wij maken gebruik van de laatste technieken om onze patiënten zo goed en zo comfortabel mogelijk te behandelen. Onze orthodontisten streven altijd naar een optimaal behandelingsresultaat. Daarnaast is persoonlijke aandacht voor u (en uw kind) in onze praktijk erg belangrijk. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden.

Heeft u vragen aan een van ons?
Neem dan gerust  contact op met ons via:
023-532 73 33 info@orthohaarlem.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Onze praktijk is op werkdagen geopend van 8:30 tot 17:00 voor behandeling. Regelmatig houden wij een avond,-  of weekend spreekuur. De praktijk is 24 uur per dag bereikbaar op 023-532 73 33. Tijdens kantooruren wordt u te woord gestaan door een van onze medewerkers. Buiten kantoortijden krijgt u tijdens het afluisteren van het antwoordapparaat het telefoonnummer van onze spoeddienst. Indien u pijnklachten heeft neem dan contact met ons op en wacht niet tot de volgende controle. Op deze manier kunnen wij u zo snel mogelijk proberen te helpen.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Medische gegevens

Voor de veiligheid van uzelf en onze medewerkers vragen wij u om ons bij iedere afspraak te informeren omtrent nieuwe medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Uw informatie wordt door ons nooit aan derden door gegeven zonder overleg met de orthodontist en met uw toestemming. Alle door u verstrekte gegevens zijn opgeslagen in ons elektronisch patiënten dossier en zijn alleen door onze medewerkers in te zien.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij een van onze medewerkers.

Meningsverschil

Ondanks onze zorgvuldigheid kan er onverhoopt een meningsverschil ontstaan tussen u en uw behandelaar. Uw eventuele ongenoegen kunt u schriftelijk kenbaar maken bij onze bedrijfskundig manager. Indien u van mening bent dat  uw behandelaar aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)
tel: 030 – 60 76 276
email: info@knmt.nl
webmail: https://www.knmt.nl

Betalingsvoorwaarden

 1. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn van toepassing voor uw behandeling(en) bij Orthodontie Haarlem en maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.
 2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
 3. De kosten van de behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd.
 4. Wanneer u verhinderd bent dient u zo snel mogelijk de afspraak te annuleren of verzetten. Indien de patiënt de afspraak niet uiterlijk 48 uur van te voren verzet of annuleert, dan kan de behandelaar de gereserveerde tijd in rekening brengen.
 5. Bij het bespreken van het door de orthodontist opgestelde behandelplan overhandigt en bespreekt de orthodontist of de behandelingscoördinator uitvoerig de verschillende mogelijke behandeltrajecten en de bijbehorende kostenbegrotingen. De patiënt maakt naar aanleiding van de informatie een keuze voor een traject gebaseerd op de medische mogelijkheden, de tijdsduur van de behandelingen, esthetische overwegingen en de behandelingskosten.
 6. De begroting die de praktijkmedewerker overhandigt betreft een schatting van de te verwachten kosten, mede op basis van het te verwachten behandelresultaat. Het behandelresultaat is mede afhankelijk van de medewerking van de patiënt, de frequenties van bezoeken van de patiënt aan de orthodontist, medische complicaties en andere omstandigheden waarop de behandelaar geen invloed heeft. Het is mogelijk dat de behandeling langer duurt en meer kost als gevolg van genoemde omstandigheden. Tenzij schriftelijk bericht van de orthodontist persoonlijk geldt de begroting en de geschatte behandelduur daarom als een beraming en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 7. Indien de begroting met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van complicaties gedurende het behandeltraject of de in het vorige artikel genoemde omstandigheden, wordt de patiënt geïnformeerd.

Betalingstermijn en sancties

 1. De patiënt dient de factuur binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de behandelaar laat betalen.
 2. Bij eventuele vragen over de factuur dient u zich binnen 14 dagen na de notadatum tot de praktijkmedewerkers te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel 0900-202 5012.
 3. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebroken stelling is vereist. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.
 4. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is Orthodontie Haarlem gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de patiënt tevens per maand of een gedeelte daarvan wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.
 5. Alle gerechtelijk en/of buitengerechtelijk incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met de incassowerkzaamheden aan Orthodontie Amstelveen in rekening wordt gebracht, zal doorberekend worden aan de patiënt.
 6. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.
 7. Bij een betalingsachterstand, 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering, is Orthodontie Haarlem gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet. Contante betaling zal worden verricht aan de balie direct na het verrichten van de behandeling.
 8. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de orthodontist verzoekt om aan de aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
 9. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.